Design Thinking dla firm

Praca


6.

Stanowisko konsultanta w zakresie zarządzania w krakowskiej firmie konsultingowej, która realizuje interdyscyplinarne projekty doradcze. Firma poszukuje dynamicznych, uzdolnionych oraz samodzielnych osób, które chcą świadomie rozwijać i realizować się w tradycyjnym konsultingu. Od kandydatów oczekiwane jest: wykształcenie wyższe w zakresie finansów i ekonomii lub prawa, umiejętności analitycznego myślenia, doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu konkretnych usług doradczych (np. studiów wykonalności, biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, analiz ekonomiczno-finansowych, analiz instytucjonalnych itp.), zaangażowania w realizację projektów doradczych i zorientowania na osiągnięcie celów komunikatywności i umiejętności pracy w zespole, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Miejsce pracy: Kraków

5.

Stanowisko Eksperta w Komisji Europejskiej UE - poszukiwani są naukowcy, przedsiębiorcy, jak również inne osoby posiadające doświadczenie w administrowaniu, zarządzaniu i ocenianiu projektów badawczo-rozwojowych, komercjalizacji wyników badawczych, transferze technologii, zagadnieniach nauk o społeczństwie, rozwoju zasobów ludzkich. Ekspert powinien posługiwać sie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikację w czasie oceny wniosków z innymi ekspertami.

Miejsce pracy: Bruksela

4.

Stanowisko kierownika ds. inowacji produktu -  poszukiwane są osoby, które zajęłyby się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, transferem wiedzy technologicznej pomiędzy zakładami, uczestniczeniem w opracowaniu rozwiązań konstrukcyjnych dla głównych klientów, organizowaniem i uczestniczeniem w dniach innowacyjności, raportowaniem i przygotowywaniem analizy poszczególnych produktów zgodnie z wymaganiami wewnętrznymi firmy, szkoleniem, ocenianiem i motywowaniem podległych pracowników.

Miejsce pracy: Warszawa

3.

Stanowisko eksperta w Klasterze LifeScience Kraków - poszukiwani są eksperci z różnych środowisk, których łączy wspólny temat: innowacje dla zdrowia i jakości życia oraz produkty i technologia dla biogospodarki.

W ramach Klastra LifeScience Kraków tworzona jest platforma współpracy osób – specjalistów z różnych dziedzin. Na Intranecie Klastra stworzono katalog Kontakty zawierający: podstawowe dane osobowe, wskazanie dziedzin specjalizacji w ramach life science lub innych, w tym należących do grupy Inteligentnych Specjalizacji Małopolski. 

Miejsce pracy: Kraków.

2.


Stanowisko wykładowcy w czasie warsztatów dla licealistów. Oferta skierowana jest do doktorantów publicznych uczelni ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest inspirowanie młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z ekonomii i zarządzania, zachęcenie ich do zainteresowania się kierunkami ekonomicznymi, pokazanie im praktycznych zastosowań wiedzy z przedsiębiorczości, podzielenie się przez prowadzących z młodzieżą swoimi doświadczeniami z zakresu przedsiębiorczości. Organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Organizację projektu Innowatorium wspierają Partnerzy Strategiczni Olimpiady Przedsiębiorczości: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Narodowy Bank Polski.

Miejsce realizacji projektu: wybrane przez organizatorów miejscowości o wielkości poniżej 30 tys. mieszkańców, na terenie całej Polski, oddalonych od środowisk wielkomiejskich. Obejmują zazwyczaj młodzież z kilku szkół danego powiatu.

1. 

Stanowisko Innobrokera - praca polega na świadczeniu kompleksowej usługi w zakresie wsparcia lubelskich przedsiębiorców. Chodzi m.in. o diagnozowanie ich potrzeb i szukanie rozwiązań na uczelniach regionu.

Miejsce pracy: Lublin