Design Thinking dla firm

Biblioteka innowacji


Cabała P. (red.), [2018], Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badańWyd. Mfiles.pl, Kraków

Celem niniejszej monografii jest przegląd, analiza i ocena koncepcji zarządzania portfelem projektów w organizacji. Podejście portfelowe do zarządzania projektami lokuje omawianą problematykę w dziedzinie zarządzania strategicznego. Motywem przewodnim rozważań jest przyjęcie tezy o rosnącym znaczeniu projektów w kształtowaniu oraz implementacji strategii współczesnych organizacji. Książka zawiera trzynaście rozdziałów, które zostały zgrupowane w trzech częściach zatytułowanych: koncepcje, metody oraz zastosowania. Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do tych przedstawicieli środowiska naukowego, którzy prowadzą badania na pograniczu zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Zagadnienia poruszane w książce mogą także zainteresować przedstawicieli praktyki gospodarczej, zwłaszcza osób zajmujących kierownicze stanowiska w organizacjach zarządzanych przez projekty.


Clayton M. Christensen, Przełomowe Innowacje, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010, ISBN 978-83-01-16279-5.

Książka C.M. Christiensena traktuje o niepowodzeniach firm z utrzymaniem czołowej pozycji rynkowej. I nie chodzi tutaj o słabe firmy, ale o prawdziwych gigantów, którzy "coś" przegapili, co spowodowało ich problemy w biznesie. W "Przełomowych innowacjach" znajdziemy także odpowiedź, w jaki sposób powstawała ta książka. W podziękowaniach autor zwraca się do swoich studentów. "Jestem wdzięczny swoim studentom, z którymi dyskutowałem i doskonaliłem koncepcje rozwijane w książce. Niemal każdego dnia, wychodząc z sali wykładowej, zastanawiałem się, dlaczego ja dostaję pensję, a moi studenci płacą czesne, skoro to ja najwięcej dowiaduję sie z większości naszych kontaktów. (...) Uwieliam ich i mam nadzieję, że ci z nich, którzy natkną się gdzieś na tę książkę, będą w stanie odnaleźć w niej swoje zaintrygowane spojrzenia, pytania, komentarze i krytyczne uwagi." Krzysztof Borodako, Jadwiga Barbeka, Michał Rudnicki, Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań, Wydawnictwo C.H.Beck Sp z.o.o., Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7684-4.

Wysokowyspecjalizowane usługi biznesowe wymagają "czterech wysokości", do których należą wysoki poziom wiedzy, wysoki poziom technologii, wysoki poziom interakacji, wysoki poziom innowacji. Na ostatnim zagadnieniu skupiają swoją uwagę autorzy "Zarządzania innowacjami w przemyśle spotkań", udowadniając, że jednym z trendów rozwoju turystyki przemysłowej jest stałe wprowadzanie do oferty przemysłu spotkań nowych innowacyjnych rozwiązań, zarówno produktowych, procesowych, organizacyjnych, jak i marketingowych.


Anna Zaorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung, Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7378-915-9.

J. Schumpeter przestrzegał, że innowacje mogą powodować destrukcję, polegającą na drastycznej zmianie dotychczasowych form działalności firmy. Autorzy "Kreatywności ..." podjęli się trudnego problemu przebadania problemu w kontekście rewolucji cyfrowej, która wywołuje nowe reakcje ekonomiczno-społeczne w każdego typu organizacji. W tym kontekście badacze wysuwają tezę, że wpływ innowacji na organizacje nie jest jednakowy. Zagadnieniem przewodnim badań stały się zjawiska i procesy związane z kreatywnością i innowacyjnością, toczące się nie tylko w sferze biznesu lecz także nauki, wiedzy, kultury i mediów. Oznaczałoby to, że otrzymamy gotowy słownik czynników, które mogą wywołać destrukcję w organizacji. Nic z tego! Przepisu nie będzie. Każda organizacja powinna we własnym zakresie realizować diagnozę wpływu innowacji na bieżącą działalność.


Philip Kotler, Fernando Trias de Bes, Innowacyjność przepis na sukces - model "Od A do F". Wyd. Rebis, Poznań 2015, ISBN: 978-83-7510-813-2.

Marketing towarzyszy innowacji. Widać to wyraźnie w nowej książce P. Kotlera oraz F. Triasa de Besa twórców przełomowych koncepcji i teorii ... marketingu. Kompleksowy model realizacji procesu innowacji przygotowany przez autorów "Innowacyjność przepis  na ...", prezentuje holistyczne podejście do innowacji. Model "od A do F" bierze pod uwagę konieczność zaangażowania całościowego - zarówno w sferze technologii, jak i marketingu oraz, z drugiej strony, potrzebę racjonalizacji poprzez planowanie strategiczne oraz ocenę rezultatów. Niemal wszystkie prezentowane zagadnienia wieńczy "kultura kreatywna" - umiejętnie prowadzona polityka firmy, która umożliwia przekuwanie pomysłów na konkretne rozwiązania. Jest to jednocześnie spoiwo i klucz niezbędny dla prawidłowego zrozumienia i podejścia do wdrażanych innowacji na każdym poziomie i komórce struktury firmy.


Brian Tracy, Przemiana.Jak sprawić, by reszta twego życia była jeszcze lepsza, Wyd, MT Biznes, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-7746-922-4.


Brian Tracy jest ekspertem psychologii sukcesu i potrafi zmotywować każdego pracownika, nawet w takich wyjątkowych okolicznościach jak zmiana pracy. W "Przemianie ..." przedstawia sprawdzony siedmiostopniowy proces, aby świadomie wykreować pozytywne zmiany w swoim życiu. Siedem kroków rozpoczyna od   i) ponownej oceny - kiedy i w jaki sposób możesz spojrzeć z dystansu na wszystko, co ma wpływ na twoje życie. Następnie proponuje: ii) Ponowne przemyślenie - nauka zadawania właściwych pytań, dotyczących danej sytuacji. iii) Reorganizacja - usprawnienie każdego aspektu życia zawodowego i osobistego, by osiągnąć maksymalną efektywność. iv) Restrukturyzacja - gospodarowanie swoim czasem, energią, pieniędzmi i innymi zasobami, tak by przeznaczyć je na realizację priorytetów. v) Przeprojektowanie - uproszczenie wszystkich procesów i delegowanie zadań. vi) Tworzenie siebie na nowo – co zrobiłbyś inaczej, gdybyś mógł (lub musiał) zacząć życie i karierę od zera? vii) Odzyskiwanie kontroli. Uświadom sobie, że to ty i tylko ty masz kontrolę nad swoim życiem i przeznaczeniem. Ta kontrola nie jest ciężarem, przeciwnie – to największy dar, który pomoże ci odmienić życie.


Quint Stunder, Trwałe wyniki. Programowanie zachowań, które wyniosą firmę na szczyt, Wyd. MT Biznes, Warszwa 2008, ISBN: 978-83-61040-62-0.

Autor "Trwałych wyników ..." już na początku swojej książki zadaje podstawowe pytanie "co tak naprawdę jest źródłem ciągłych rezultatów?" Później odpowiada w zaskakujący sposób, że nie są nim produkty ani usługi oferowane przez organizację. Często i jedno, i drugie zmieniają się, a poza tym konkurenci mogą je skopiować - i zwykle to robią. Nie są nim także pracownicy. Nie są nim nawet poszczególni liderzy. Według Q. Stundera prawdziwym źródłem trwałych wyników jest przywodztwo, polegające na standaryzacji "najlepszych praktyk" organizacji.


Joe Tidd, John Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszwa 2013, ISBN: 978-83-264-3150-0.

Tyko 12% przedsiębiorstw skutecznie zarządza innowacjami, a tyko połowa z nich robi to stale. Według opinii autorów "Zarządzania innowacjami ...", prawdopodobnie najlepszego podręcznika w historii innowacji, poprawa innowacyjności polega na integracji zmian zachodzących na rynku i w technologiach ze zmianami w przedsiębiorstwie. Z kolei siłą napędową innowacji jest umiejętność dostrzegania powiązań, wyszukiwania okazji i ich wykorzystania. W najlepszej sytuacji będą w przyszłości firmy, które zmobilizują wiedzę, technologię i doświadczenie i dotrą ze swoją unikalną ofertą do właściwych klientów.


Scott Berkun, Sztuka zarządzania projektami, Wyd. Helion, Gliwice 2006, ISBN: 83-246-0095-7.

Menedżer projektów firmy Microsoft Corporation S. Berkun twierdzi, że z zarządzaniem projektami mamy do czynienia wszędzie i zawsze. Projekty można traktować jako pracę, jako funkcję lub jako działanie. Podstawowa zasada S. Berkuna brzmi zaskakująco, "dopóki nikt nie ponosi szkody z powodu Twojego działania, a Ty prawidłowo kierujesz ludźmi, można powiedzieć, że jest dobrze. Nieważne jest, ile pomysłów przedstawisz i skąd one będą pochodzić liczy się pozytywny skutek. Spraw, by działo się dobrze". A jak to zrobić? Tylko zachowując czysty rozum można łatwiej uczyć się i tworzyć nowe rzeczy.Szymon Truskolaski, Znaczenie transferu wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-7930-365-6.

Z większości badań na temat innowacji można wyciągnąć wniosek, że każdy przepływ informacji i wiedzy między przedsiębiorstwem, a otoczeniem ma korzystny wpływ na działalność innowacyjną, przy czym inaczej przebiega ten proces w przedsiębiorstwach, które posiadają zdolność do opracowania innowacji oraz w przedsiębiorstwach absorbujących wiedzę z zewnątrz. Polskie przedsiębiorstwa szukają miejsca w innowacjach. Aktywnie przełamują  bariery rozwoju. Zaczynają doceniać znaczenie wiedzy i informacji ... 


Chris Zook, Niepowstrzymany rozwój. Jak zmieniać firmę, gdy zmienia się rynek, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-61040-45-3.

Chris Zook w swojej książce opartej na badaniach firmy Bain & Company mówi o ukrytych zasobach w firmie, czyli o czymś co każde przedsiębiorstwo posiada, ale czego wartości oraz potencjału nie w pełni rozumie lub docenia. Według autora, im bardziej złożona, starsza jest organizacja, tym bardziej jest prawdopodobne, że ma ona liczne ukryte zasoby, które stanowić mogą dziewiczą żyłę złota! Dlaczego tak cenne zasoby pozostają niewykorzystane?B.R. Ingle, Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Wyd. One Press Helion, Gliwice 2015, ISBN: 978-83-246-9520-1.

Duże firmy nie liczą na szczęście, ale wykorzystują zarządzanie projektowe. Do pewnego czasu, do czasu napisania i wydania "Designe Thinking ..." myślenie projektowe było pilnie strzeżoną tajemnicą wielkich korporacji. W tego typu projektowaniu nie ma ściśle określonych ram, jak w projektowaniu linearnym, ale są etapy. Zrozumienie, definiowanie, ideacja, prototyp, testowanie, to podstawowe fazy, w których poprzez stosowanie nieszablonowych narzędzi powstają przełomowe innowacje.


W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu. Wydanie rozszerzone, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7746-947-7.

Nowa, poprawiona "Strategia błękitnego oceanu" pozwala przedsiębiorcom zmierzyć się z morzem krwiożerczej konkurencji i wypłynąć na spokojne wody, wolnej niekwestionowanej przestrzeni rynkowej. Metafora czerwonej i błekitnej wody wydaje się najlepiej oddawać rzeczywistość, z którą organizacje musza się coraz częściej zmierzyć. W nowym wydaniu autorzy ukazują istotę wyzwań i okoliczności. Opisują co oznacza "wyrównanie", "odnowa" oraz czym są i dlaczego należy unikać czerwonych pułapek oceanu. Cel strategii błekitnego oceanu jest prosty: umożliwienie każdej organizacji - dużej czy małej, nowej czy starej - podjęcie wyzwania odkrycia własnego oceanu w sposób maksymalizujący sznase i minimalizujący ryzyko.


W. Gropius, Pełnia architektury, Wyd. Karakter, Kraków 2014, ISBN: 978-83-62376-57-3.

Założyciel uczelni artystycznej Bauhausa, opowiada w zebranych w książce esejach o związku między tworzeniem, a umiłowaniem piękna. Gropius ostrzegał studentów jako wykładowca na Uniwersytecie Harvarda, że bez wizulanego wyrażania siebie, nasz obraz staje się rozmyty, a wytwory nie wzbudzają zachwytu. Pragnieniem architekta było przesłanie, by "młody architekt był w stanie poradzić sobie w każdych warunkach. By zamiast narzucania rzeczywistości wyuczonych reguł, potrafił samodzielnie wykorzystywać otaczające go uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i społeczne do tworzenia prawdziwych, autentycznych form" ...C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-01-16192-7

Autorzy proponują nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w nowym otoczeniu. Przedstawiają nowy model innowacji, który nazwano gmachem innowacji i jest obok piątej dyscypliny oraz strategii błękitnego oceanu kolejnym modelem w naukach zarządzania ...Praca zbiorowa, Zarządzanie innowacją, Wyd. Helion, Gliwice 2006, ISBN: 83-7361-904-6.

W długim okresie tylko innowacyjność zapewnia firmie wzrost i przetrwanie. Dlaczego? Otóż gdy innowacyjność zamiera, na rynku robi się coraz ciaśniej - konkurowanie ogranicza się do podstawowych wymiarów: obniżania cen i podnoszenia jakości. Tymczasem rozwijanie firmy polega na eksperymentowaniu i otwieraniu nowych przestrzeni rynkowych. Chcesz mieć dużo dobrych pomysłów? Stwórz organizację, która potrafi przejmować wiedzę od innych, sprawnie generować nowe idee i testować rozwiązania szybko i tanio. Nie szukaj magicznej formuły gwarantującej sukcesy innowacyjnych pomysłów. Szukaj systematycznych metod - mechanizmów tworzenia innowacyjnych rozwiązań.Fons Trampenaars, Kultura innowacji. Kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-264-3834-9.

Książka wypełnia istotną lukę w dziedzinie zarządzania innowacjami jaka powstała na rynku wydawniczym między książkami opisującymi sposoby pobudzania kreatywności pracowników, a budową innowacyjnej kultury organizacji. Autor odpowiada na pytanie, jak stać się bardziej kreatywnym i wykorzystać talent twórczy: "czy można zjeść ciastko i mieć ciastko?" ....
Jack Collins, Innowacja albo śmierć. Bij swoje rekordy w życiu i pracy, Wyd, MT Biznes, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-621-9574-9.

W biznesie wszystko kręci się wokół innowacji. Przez 16 lat, w ciągu których Jack Collins w różnych miejscach wygłaszał wykłady motywujące, ważne było to, w jakiej kondycji jest firma - i co ma robić, by w przyszłości miała się jeszcze lepiej. Jednak, jak zauważa autor, zbyt wielu ludzi biznesu wciąż kurczowo trzyma się przeszłości i stosuje wyłącznie bezpieczne, dobrze wypróbowane metody ...

Cayton M. Christensen, Michael E. Raynor, Innowacje. Napęd wzrostu, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-60652-37-4.

Czerpiąc z lat pogłębionych badań i korzystając z przykładów przedsiębiorstw z wielu branż, Christensen i Raynor wykazują, że innowacja może być przewidywalnym procesem, który generuje trwały, rentowny wzrost. Identyfikują oni siły skłaniające menedżerów do podejmowania błędnych decyzji przy selekcjonowaniu i kształtowaniu nowych pomysłów – i proponują nowe schematy do pomocy menedżerom w tworzeniu właściwych warunków, we właściwym czasie, aby z powodzeniem dokonać przełomu rynkowego ...


Sztuka innowacji Lekcje kreatywności z IDEO, czołowej amerykańskiej firmy projektowej Tom Kelley, Jonathan LittmanTom Kelley, Jonathan Littman, Sztuka Innowacji, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-61040-85-9.

Autorzy "Sztuki innowacji" pomagają firmie podnieść poziom innowacyjności. Poprzez stosowanie "tajemnej formuły" udowadniają, że sukces w innowacjach nie zależy od tego co robimy, ale od tego jak to robimy. Udowadniają, że w innowacjach pracują nie tylko utalentowani specjaliści od wzornictwa, ale również ludzie z wykształceniem z psychologii, architektury, zarządzania, lingwistyki i biologii ...