Design Thinking dla firm

28 sierpnia 2015

Innowacyjna organizacja

Chcemy tego, czy nie, istnieją innowacje, które definiuje się, jako nowe lub znacznie ulepszone rozwiązania, stymulujące zmiany i rozwój organizacji. Taka zmiana jest rezultatem wdrożenia w praktycznej działalności firmy nowych metod organizacji jej miejsc pracy oraz relacji z otoczeniem. Z reguły mówiąc o innowacjach myślimy, że gwarancją sukcesu jest nowy produkt/usługa. Tymczasem nowy wyrób jest efektem skomplikowanych zmian organizacyjnych, zmian stylów kierowania i zarządzania. W grę wchodzą także nowe zasady doskonalenia personelu. Metody podnoszenia kwalifikacji i ustawicznego szkolenia. Procedury dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Do innowacji organizacyjnych możemy zaliczyć nowoczesne struktury organizacyjne, nowatorskie sposoby planowania i realizacji zadań, przełomowe metody i procedury działania. Proces podejmowania kluczowych decyzji.

Zmiany organizacyjne można uważać za innowacyjne, tylko wtedy gdy wywierają pozytywny, dający się zmierzyć wpływ na wyniki. Nie zawsze istnieje świadomość, zwłaszcza wśród kierowniczej kadry, znaczenia innowacji organizacyjnych. Wynika to z dwóch przyczyn po pierwsze uważamy, że sprawność organizacji nie ma znaczenia dla efektywności i możemy pracować w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach. Po drugie sądzimy, że organizacja nie powinna się zmieniać, ponieważ każda zmiana może wywoływać kolejne zmiany.

Tymczasem, istnieje zasada, że słabe organizacje nigdy nie zdecydują się na podjęcie działalności innowacyjnej.